PATVIRTINTA                                 
                                                                                                                                      Elektrėnų savivaldybės                      
                                                                                                                                      visuomenės sveikatos biuro direktorės
                                                                                                                                      2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V- 19

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektrėnų savivaldybės biudžetinė įstaiga Visuomenės sveikatos biuras (toliau tekste – Biuras) įsteigta 2014 metais. Biuras veikia vadovaudamasi Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro nuostatais, Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės norminiais aktais, reguliuojančiais visuomenės sveikatos priežiūros veiklą.
2. Biuro pagrindinė veikla – visuomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos stebėsena, sveikatos mokymas.
3. Biuro vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja Biuro darbo tvarką. Vidaus tvarkos taisyklės nustato darbdavio ir darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, atsakomybę darbo procese. Be šių taisyklių, Biuro darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas reglamentuoja darbo sutartis, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, įsakymai.
4. Asmuo, priimtas dirbti Biure, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareiginiais nuostatais pasirašytinai, saugos ir sveikatos instrukcijomis. Pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad šalys

II. PRIĖMIMO Į DARBĄ FORMOS IR TVARKA

1. Priimant darbuotojus į darbą pasirašomos darbo sutartys. Sutarties turinys yra jos šalių suderintos sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas. Darbo sutartys gali būti: neterminuotos; terminuotos, laikinosios; dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų, autorinės ir kt.
2. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą, eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sutartą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose aktuose, sutartyje ar bendru šalių susitarimu.

3. Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti susitariama dėl išbandymo. Išbandymas gali būti nustatomas siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka jam pavestam darbui, taip pat pradedančiam dirbti pageidaujant patikrinti, ar darbas jam tinka. Išbandymo sąlyga nurodoma darbo sutartyje. Per išbandymo laikotarpį darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai, šių taisyklių reikalavimai. Išbandymo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai. Į išbandymo laikotarpį neįskaitomi laikotarpiai, kai darbuotojas nebuvo darbe.
4. Jei darbdavys pripažino, kad išbandymo siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo ir nemokėti jam išeitinės pašalpos. Jei išbandymas nustatytas siekiant patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui, išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo valios. Per išbandymo terminą darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris dienas.
5. Darbo sutartis sudaroma raštu pagal nustatytą formą. Darbo sutartį dviem egzemplioriais pasirašo direktorius (darbdavys) ir darbuotojas, vienas egzempliorius saugomas įstaigoje, kitas atiduodamas darbuotojui.
6. Būtini dokumentai priimant į darbą:
o darbuotojo prašymas (prašyme gali būti nurodoma išbandymo sąlyga),
o pasas arba asmens tapatybės kortelė,
o valstybinis socialinio draudimo pažymėjimas,
o kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
7. Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo susitarti dėl būtinųjų sutarties sąlygų:
o darbuotojo darbo vietos;
o darbuotojo funkcijų (dėl tam tikros profesijos, specialybės arba dėl tam tikrų pareigų);
o darbo apmokėjimo sąlygų.
8. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui jį identifikuojantį dokumentą (darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde ir asmens kodu), kurį darbuotojas privalo nešiotis ar laikyti darbo metu savo darbo vietoje.

III. DARBUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

Biuro darbuotojai privalo:
1. žinoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus norminius aktus, susijusius su darbo, socialiniais ir saugos darbe klausimais;
2. vykdydami darbines funkcijas vadovautis vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijomis;
3. laiku ir tiksliai vykdyti įstaigos direktoriaus nurodymus, nustatytus darbo sutartyse;
4. laikytis įstaigoje nustatyto darbo laiko ir poilsio režimo;
5. atlyginti įstaigai neteisėtais veiksmais padarytą žalą;
6. laikytis darbo vietoje visuotinai priimtų elgesio normų ir tarpusavio santykių reikalavimų;
7. nustatyta forma pateikti ataskaitas už atliktus (įvykdytus) darbus;
8. saugoti bei sutartu laiku grąžinti visas, laikinai išduotas darbo bei mokymo priemones (manekenus, muliažus, stendus ir kt.);
9. atsisakydami savo pareigų biure, grąžinti darbinėms funkcijoms vykdyti išduotas technologijas (kompiuteris, spausdinimo aparatas, fotoaparatas ar kt.).
Biuro darbuotojai turi teisę:
1. naudotis teisėmis, kurias nustato Lietuvos Respublikos darbo santykių ir socialinės apsaugos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti norminiai aktai;
2. kreiptis žodžiu ir raštu į įstaigos direktorių darbo sutarties klausimais;
3. gauti nustatytą darbo užmokestį už atliktą darbą;
4. kelti dalykinę ir profesinę kvalifikaciją;
5. gauti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytas socialines garantijas;
6. naudotis kasmetinėmis, tikslinėmis ir nemokamomis atostogomis.

IV. DARBDAVIO PAREIGOS

Biuro direktorius (darbdavys) privalo:
1. tinkamai organizuoti darbuotojų darbą, kad kiekvienas iš jų dirbtų pagal fiziologiškai pagrįstą darbo ir poilsio režimą;
2. atsižvelgti į medicinos komisijos išvadą dėl darbuotojų sveikatos būklės;
3. vykdyti darbuotojų instruktavimą dėl darbo ir priešgaisrinės saugos.

V. DARBO IR POILSIO LAIKAS

1. Darbo laikas Biure nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose" (Žin., 2003, Nr. 79-3593).
2. Biuro darbuotojams poilsio laikas ir atostogos nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990.
3. Biuro darbuotojai turi laikytis biure nustatyto darbo laiko režimo: pirmadienis – ketvirtadienis: 8:00 – 17:00 val., penktadienis: 8:00 – 15:45 val., pietų pertrauka 12:00 – 12:45 val. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.
4. Biuro darbuotojai, palikdami biurą tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, biuro darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą.
5. Biuro darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu biuro darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
6. Biuro darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis, bet vienos dalies atostogų trukmė turi būti ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų.
7. Darbuotojas, atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, turi teisę darbo dienos bėgyje daryti trumpalaikes (ne ilgesnes nei 10-15 min.) pertraukas poilsiui, nepalikdamas darbo vietos.
8. Direktorius, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne ilgiau kaip 1 darbo dienai, o artimųjų mirties atveju – ne ilgiau kaip 3 dienoms.

VI. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

1. Biuro darbuotojams rekomenduojama bendrauti su žiniasklaidos atstovais arba kviesti į biurą žiniasklaidos atstovus tik suderinus su tiesioginiu vadovu.
2. Įstaigos patalpose, tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama.
3. Biuro darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
4. Biuro darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.
5. Biuro darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
6. Biuro darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius institucijos ar įstaigos išteklius.
7. Biuro elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis biuro darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
8. Biuro darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis įstaigos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
9. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas savivaldybės darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.
10. Išeinant iš kabineto baigus darbą, būtina patikrinti, ar išjungta kompiuterinė įranga, apšvietimas, dauginimo aparatas, šildymo prietaisai, ventiliatoriai ir kiti elektros prietaisai. Darbuotojai turi palikti tvarkingą darbo vietą, dokumentus sudėti į spintas, stalčius, užrakinti patalpas. Eiti į patalpas ir išeiti iš patalpų galima tik per tam tikslui įrengtą įėjimą / išėjimą.
11. Kabineto raktai turi būti išduodami tik darbuotojui, dirbančiam šiame kabinete. Duoti ar perduoti raktus kitiems asmenims draudžiama, išskyrus atvejus, kai yra tiesioginio vadovo pavedimas. Vienas komplektas atsarginių raktų nuo visų kabinetų turi būti pas atsakingą už tai darbuotoją.

                                                                                        VII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

1. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.
2. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
3. Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 7 skyriaus 2 punkto reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

VIII. ELGESIO REIKALAVIMAI

1. Biuro darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja įstaigą, kurioje dirba.
2. Biure turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, biuro darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
3. Biuro darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
4. Biuro darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.
5. Biuro darbuotojų savitarpio santykiai grindžiami supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.
6. Biuro darbuotojai turi vengti situacijų, galinčių sukelti interesų konfliktą. Kilus problemoms darbe, pirmiausia kreipiamasi tiesiogiai į Biuro direktorių, nepavykus iškilusių problemų išspręsti – į Darbo ginčų komisiją.

IX. DARBO UŽMOKESTIS, GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS

1. Darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir periodiškumas nustatomas su darbuotoju sudaromoje darbo sutartyje.
2. Priedai ir priemokos darbuotojams skiriamos Biuro direktoriaus įsakymu, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais.

X. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

1. Sąžiningai, profesionaliai dirbantiems, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio darbuotojams gali būti taikomos šios paskatinimo priemonės: padėka; piniginė premija; vardinė dovana.
2. Biuro direktoriaus įsakymu, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų, galima mokėti vienkartines pinigines išmokas: už labai gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais; darbuotojui atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis, tiesioginiam vadovui pasiūlius raštu; įstatymo nustatytų švenčių progomis; darbuotojui išeinant į pensiją.
3. Ypatingais atvejais paskatinimas darbuotojui gali būti skiriamas ir kitomis progomis.
4. Darbuotojas negali būti skatinamas, jeigu turi galiojančią drausminę nuobaudą.

XI. BIURO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

1. Biuro darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
2. Biuro darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Biuro darbuotojams.
2. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.
3. Įstaigos patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos įstaigos interneto tinklalapyje.

Renginių kalendorius

Vasaris 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Facebook

2996324
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitą savaitę
Šį mėnesį
Praeitą mėnesį
Iš viso
1757
6224
27549
2898454
212769
344283
2996324

Jūsų IP: 54.226.253.34
2018-02-22 08:41

Sveikatos patarimai

Pučiant stipriam vėjui, šalčio poveikis sustiprėja ir žmonės jaučia daug žemesnę temperatūrą, nei iš tikrųjų yra, todėl ir nušalti galima daug greičiau.

Saugokimės peršalimo ligų ir gripo

Pastoviai padidėjęs kraujospūdis žalingas Jūsų sveikatai ir turi būti gydomas! Kraujospūdis – kraujo slėgis į arterijų sieneles, atsirandantis dirbant širdžiai.

Kraujospūdžio matavimo taisyklės

Lietuvoje besitęsiantis šaltasis sezonas džiugina krintančiu sniegu ir žiemos pramogomis, tačiau jis lemia ir tam tikrus pavojus. Paslydimai, užkliuvimai ir nugriuvimai – tai dažniausi sužalojimai, kuriuos žiemos metu patiria pėstieji.

Kaip vyresnio amžiaus žmonėms išvengti traumų

Nepaisant tobulėjančių diagnostikos metodų ir gydymo metodų Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, krūties vėžys išlieka viena dažniausių moterų ligų, kurių Lietuvoje kasmet diagnozuojama virš 1300 naujų atvejų.

Ką reikia žinoti apie krūties vėžį?